Saturday, September 10, 2011

Skatteetatens Arkitekturprinsipper


Hensikt
Dette dokumentet beskriver obligatoriske IT-arkitekturprinsipper (som en del av SKEs overordnede virksomhetsarkitektur).

Regler for anvendelse av arkitekturprinsippene:
All utvikling, videreutvikling og anskaffelse av IT produkter og systemer skal følge disse prinsippene.
Arkitektur- og designavgjørelser samt valg av løsningsalternativer skal lenkes opp mot prinsippene.
Unntak og avvik må begrunnes og godkjennes iht. den definerte virksomhetsarkitekturprosessen.

Bakgrunn
Arkitekturprinsippene er utarbeidet høsten 2009 som en del av virksomhets­arkitektur­prosjektet. Prinsippene er utledet fra SKE’s IT-strategi og prinsipper gitt av Difi (”Overordnede IKT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor” versjon 2.0 utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT 8. oktober 2009).

Innhold
De første prinsippene er brukerorienterte og beskriver hvordan funksjonalitet skal tilbys brukere (innbygger, skattyter, partnere (offentlige etater og 3. part) samt interne medarbeidere) og går på:
 • Tilgjengelighet
 • Brukervennlighet
 • Integritet
 • Samhandling

De resterende prinsippene er mer teknisk motivert og beskriver hvordan IT løsninger skal utformes og velges
 • Endringskapasitet
 • Gjenbruk
 • Livsløp

 Tilgjengelighet
BeskrivelseFunksjonalitet skal være lett tilgjengelig for brukerne der og når de trenger det.
Motivasjon og målI dagens elektroniske samfunn har eksterne brukere en forventning om å ha tilgang til offentlige tjenester og informasjon uavhengig av tid og sted. Målet med dette prinsippet er både å gjøre det lettere å handle riktig, samt at man gjennom stor grad av selv­betjening sparer etaten for arbeid og ressurser.
Underprinsipper, fokus og avgrensningHovedfokus for dette prinsippet et at tjenester for innbyggere, skattytere og partnere som hovedregel skal være tilgjengelig:
 • 24/7, men merk at denne forventningen gjelder muligheten til å kunne utføre sin del av arbeidsprosesser med det offentlige (sende inn skjema, svare på forespørsel, spørre om informasjon etc.), og at det ikke medfører krav til at forespørsler om [saks-]behandling i etatene skal bearbeides og svares utenom normal arbeidstid.
 • Over de kanaler som brukeren forventer/ønsker (multikanal - dette gjelder for tiden spesielt internett og papir samt noe begrenset SMS).
Underprinsipper:
 • Det er viktig å være tydelig på hvilke tjenester som skal være tilgjengelig, over hvilken kanal, og til hvilken tid. (F.eks. "send inn skjema" er tilgjengelig hele døgnet, mens "ring meg tilbake" er innenfor 8-16)
 • Det er viktig å være tydelig på hvilke QoS "Quality of Service" som brukeren kan forvente. (F.eks. det innsendte skjerma har avregning i midten av Juni dette år).
Avgrensning:
 • Tjenester for interne medarbeidere har ikke like strenge krav til tilgjengelighet. Her er hovedregelen at tjenester skal være tilgjengelig på dagtid og på arbeids­plassen til medarbeideren.
Konsekvenser
Referanse og relasjon til andre prinsipperDette prinsippet tilsvarer Difis prinsipp ”Tilgjengelighet”.
Anbefalinger

Brukervennlighet
BeskrivelseElektroniske brukertjenester skal være tilpasset brukeren og dennes bruksmønster, legge til rette for effektiv bruk, samt sikre god kvalitet på oppgaven som utføres.
Motivasjon og mål
Målet med dette prinsippet er å gjøre det enklere for brukeren å handle riktig. For interne brukere er dette viktig for å oppnå høyere effektivitet og motivasjon. Dette innebærer at det skal være
 • lett å finne korrekt og relevant informasjon, og å orientere seg i hva brukeren kan gjøre
 • enkelt å oppfylle sine plikter, å gjøre brukeren i stand til å orientere seg i hva som forventes av han
 • lett å unngå unødig rapportering, dvs. bruk av forhåndutfylling og unngå dobbeltrapportering
Underprinsipper, fokus og avgrensning
Brukervennlige tjenester og deres arbeidsflater skal følge disse underprinsippene:
 • universell utforming av arbeidsflater
 • enkel og oversiktig tilgang på nødvendig og nyttig informasjon
 • arbeidsflater eller skjermbilder skal for brukeren inngå i en "dialog", selv om skjermbildene hver for seg tilbys fra forskjellige tjenester i forskjellige systemer (enhetlig teknisk plattform for GUI)
 • enhetlig teknisk plattform for GUI er også viktig for å tilby brukeren enklest mulig håndtering av sikkerhet.
Avgrensing:
 • For interne brukere er det viktigst å fokusere på at arbeidsprosesser skal kunne gjennomføres enkelt og "smidig", f.eks. uten at brukeren skal måtte starte og logge seg inn på mange forskjellige systemer og arbeide i mange forskjellige typer skjermbilder innenfor en og samme aktivitet.
Konsekvenser
Referanse og relasjon til andre prinsipperDette prinsippet tilsvarer Difis prinsipp ”Tilgjengelighet”.
Anbefalinger

Integritet
BeskrivelseFunksjonalitet skal tilbys i henhold til lover og regler, sikkert og konfidensielt, og med en høy kvalitet slik at den sikrer integritet for både Skatteetaten, partnere og skattytere/innbyggere.
Motivasjon og målSkatteetatens systemer må sikre at etaten gir et godt og rettferdig tilbud til innbyggerne. Skatteetaten skal behandle informasjon konfidensielt og ha sikker identifisering av innbyggere slik at Skatteetaten har troverdighet. Skatteetaten skal framstå som en seriøs aktør som er bevisst sitt samfunnsmessige ansvar.
Underprinsipper, fokus og avgrensning
Hovedfokus:
 • Prinsippet innebærer at sikkerhet og funksjonalitet iht. lover og regler har høy prioritet.
 • I tillegg skal det være enkelt å få et fullstendig bilde av en ekstern brukers / partners saker for å gi en best mulig service. 
 • SKE bør gjennom Grønn IT vise bevissthet ovenfor miljøansvaret.
Dette stiller krav til oppfyllelse av følgende underprinsipper:
 • sikker identifisering i forbindelse med bruk av løsningen
 • sikker identifisering i forbindelse med beregning / behandling i systemet (oppgaver / beregning av skatt etc.)
 • konfidensialitet av informasjon skal garanteres
 • tilgangskontroll på både dataelement og dataverdier
 • sporing av endring og oppslag på data (audit / historikk).
 • sporing av systemmessige beslutninger (transparens)
 • sterkt fokus på kvalitet (korrekthet) og etikk. Korrekthet sikres best ved å forstå og å kunne etterprøve utfallsrommet til en beregningsmodul
Konsekvenser
Referanse og relasjon til andre prinsipperDette prinsippet tilsvarer Difis prinsipper ”Sikkerhet” og ”Åpenhet”.
Anbefalinger

Samhandling
BeskrivelseFunksjonalitet skal tilbys på en slik måte at det er enkelt å samhandle innen og med etaten.
Motivasjon og målDet stilles krav om økt standardisering, samordning, fellesløsninger og automatisering på tvers av etater og sektorer. Det må være enkelt å utveksle data mellom løsninger (både internt i SKE og eksternt med partnere) for å kunne sette de sammen i en større helhet. Funksjonalitet (tjenester) må sees på som en del av tversgående virksomhetsprosesser. Arbeidsprosesser må samordnes for å sikre riktig, enhetlig og oversiktlig behandling.
Underprinsipper, fokus og avgrensningPrinsippet medfører høye krav til interoperabilitet, som kan beskrives i følgende underprinsipper ift.:
Teknisk interoperabilitet:
 • fleksibel, enkel og gjenbrukbar integrasjon mellom løsninger
 • at systemer kan samhandle via felles tekniske standarder
 • felles logisk syn på dataene mellom løsninger og mellom forskjellige tjenester (spesielt i en og samme arbeidsprosess)
 • at tjenester skal tilbys i en forståelig kontekst, dvs. som del av en overordnet arbeidsprosess (hvor dette er naturlig)
 • forståelig sammenheng mellom informasjon, andre tjenester, hvilken kontekst eller prosess den er en del av, brukers muligheter og plikter samt etatens oppgaver.
Semantisk interoperabilitet:
 • at systemer forstår betydningen av en tjeneste eller data.
Organisatorisk interoperabilitet:
 • at systemer deltar i arbeidsprosesser i en konsistent kontekst. Det kan også innebære organisatoriske endringer for å gi effekt av samhandling.
Konsekvenser
Referanse og relasjon til andre prinsipperDette prinsippet tilsvarer Difis prinsipper ”Interoperabilitet” og ”Tjenesteorientering”.
Anbefalinger

Endringskapasitet
BeskrivelseAlle løsningers funksjonalitet skal være fleksible nok til å kunne følge forventede endringer i samfunnet og i etatens tjenester innen rimelig tid og prisramme.
Motivasjon og målMålet med dette prinsippet er å oppnå en høyere fleksibilitet i funksjonaliteten til virksomhetens IT systemer. Samfunn og teknologi er i stadig utvikling og forandring. Det er ikke realistisk at IT-løsninger skal kunne forbli statiske over lang tid, og samtidig kunne oppfylle sine mål på en hensiktmessig måte. Målet for fremtidsrettede løsninger er dermed ikke hovedsaklig å kunne vare "evig", men heller å kunne endres enkelt for raskt å kunne følge utviklingen.
Underprinsipper, fokus og avgrensning
Stor endringskapasitet er spesielt viktig innen
 • rekkefølge og utforming/gjennomføring av forretningsprosessene.
 • rask gjennomføring av regel- og lovendringer.
 • innføre og ta i bruk nye data (oppgaver)
 • innføre og ta i bruk nye IT tjenester.
Merk at endringskapasitet ikke bare har med sammensetning av tjenester å gjøre, men også i selve konstruksjonen av tjenester og støttesystemer for disse, samt datamodeller.
Avgrensning:
Dette prinsippet gjelder de funksjonelle kravene, de ikke-funksjonelle kravene håndteres under Livsløp-prinsippet.
Det er ikke viktig å kunne raskt innføre nye forretningsprosesser eller helt nye typer tjenesteområder, da man kan gå ut i fra at Skatteetatens virksomhetsdomene ikke kommer til å endre seg vesentlig i overskuelig framtid.
Underprinsipper:
 • Det finnes endringskapasitet på mikro- og makronivå; innenfor en tjeneste eller i ett system, og i forretningsprosessene som bruker tjenester. På mikronivå bør hvert system må foreta en bevisstgjøring rundt hva som må være fleksibelt (unødig fleksibilitet er dyrt).
 • Tilrettelegg for metoder og teknikker som reduserer risiko ved kodeendringer.
 • Tilrettelegg for metoder og teknikker som effektivt bekrefter vellykkede endringer.
 • Skill utvalgskriterier (hvem), forretningslogikk (hva) og lagringslogikk (hvor) slik at det er tydeligere hvor endringer skal implementeres
 • Vær klar over at alle beskrivelser av ett system (kode, spesifikasjon el.) som brukes i en automatisk sammenheng, like mye er del av helheten og kan være kilde til feil.
 • Tydelige ansvarsområder / tjenester gjør at endringer isoleres til delsystemer (og ikke litt her og der)
 • Viktig å raskt kunne prøvekjøre endringer slik at man ser effekten på de dataene som tjenesten omhandler (testing / simulering).
Konsekvenser
Referanse og relasjon til andre prinsipperDette prinsippet tilsvarer Difis prinsipper ”Fleksibilitet” og ”Tjenesteorientering”.
Anbefalinger

Gjenbruk
BeskrivelseGjenbruk skal prioriteres, både ved å velge allerede gjenbrukbar funksjonalitet ovenfor ny utvikling/anskaffelse og ved å investere i gjenbrukbarhet ved utvikling/anskaffelse av ny funksjonalitet.
Motivasjon og målMålet med dette prinsippet er å oppnå høyere kostnadseffektivitet på lang sikt gjennom redusert kompleksitet og mindre redundans som igjen reduserer utviklings-, drift- og forvaltningskost, og muliggjør raskere utvikling. I en typisk prosjektstyrt IT virksomhet som hos SKE vil prosjekter bli målt opp mot leveranser innen tid og budsjett. Motivasjonen for å investere tid og ressurser i løsninger som er gjenbrukbare for andre er dermed ikke høy nok til å sikre gjenbruk uten at dette settes opp som et eget mål.
Underprinsipper, fokus og avgrensningPrinsippet innebærer følgende underprinsipper:
 • Hvert enkelt prosjekt og videreutviklingsaktivitet skal, i samarbeid med etatens arkitekturmiljø, lage IT-komponenter som andre (både egen etat og andre) kan benytte senere (”bygg eller begrunn”).
 • Hvert enkelt prosjekt og videreutviklingsaktivitet skal, i samarbeid med etatens arkitekturmiljø, gjenbruke IT-komponenter som allerede finnes (internt i etaten eller hos andre offentlige etater) i stedet for å lage/anskaffe nye (”gjenbruk eller begrunn”).
 • Kapsling av systemspesifikk logikk skal gjøres så nært kilden som mulig. 
 • Masterdata, dvs. etatens viktigste kjernedata, skal så langt som mulig og hensiktsmessig hentes direkte fra og oppdateres i en opprinnelig kilde som kontrolleres av en eier. Informasjonsmodellen for slike data skal være felles for virksomheten.
 • Gjenbruk skal også gjelde skjermbilder som skal kunne delta i en arbeidsflyt. Brukeren trenger ikke å vite hvilket system som tilbyr ett skjermbilde.
 • Gjenbrukbare tjenester utvikles etter konkrete behov i de systemer som naturlig vil tilby tjenesten.
 • Det er viktig å vurdere de ikke-funksjonelle kravene siden forskjellig bruk av en tjeneste kan kreve forskjellig implementasjon.
Konsekvenser
Referanse og relasjon til andre prinsipperDette prinsippet tilsvarer Difis prinsipper ”Fleksibilitet” og ”Tjenesteorientering”.
Anbefalinger

Livsløp
BeskrivelseVed utvikling og anskaffelser skal gevinst- og kostnadsbildet ta høyde for helheten i SKEs systemportefølje, hele livsløpsbildet for løsningen, samt de ikke-funksjonelle kravene.
Motivasjon og målMålet med dette prinsippet er å få god effekt av IT investeringer over lengre tid. Ofte er tidshorisonten det tas høyde for, for kort. SKEs kjernesystemer har en levetid på flere tiår og valg for disse må dermed ha høyere fokus på fremtidsrettede løsninger. Målet er å kunne frigjøre størsteparten av ressursene og tiden til å gjøre nye ting, og ikke måtte gjøre ting på nytt (fordi løsninger og teknologier har blitt for gamle).
Underprinsipper, fokus og avgrensningPrinsippet innebærer følgende underprinsipper:
 • Det er meget viktig å satse på åpne og anerkjente standarder, pga. flere tilbydere (unngå avhengighet til leverandør, god tilgang på kompetanse), stadig videreutvikling samt bredt tilbud for overgangsløsninger. Det er spesielt viktig å lagre og håndtere data på formater som er framtidsrettede, da det alltid vil være lettere å oppdatere funksjonalitet enn format på historiske data.
 • Åpen kildekode er også en faktor som bør vurderes. Da man ofte har et aktivt "community" som sørger for videreutvikling samt at man har mulighet til å selv utføre endringer.
 • Alle løsninger skal så langt som mulig og hensiktmessig understøtte:
 • - god og enkel driftbarhet
 • - god og enkel vedlikeholdbarhet
 • Ved valg av løsninger skal alltid:
 • - ferdigløsninger vurderes før utvikling/skreddersøm
 • - outsourcing vurderes ovenfor intern håndtering
 • - monopol og sterk leverandørbinding unngås
 • - moderne og fremtidsrettet, men velprøvd teknologi prioriteres
 • Det er viktig å forstå de ikke-funksjonelle kravene, slike som antall samtidige brukene, datavolum, transaksjonshyppighet, samtidighet (concurrency), sikkerhet, krav til oppetid, krav til recovery / backup, internasjonalisering etc. I dag og i morgen. Disse er viktige for å oppnå en så enkel arkitektur som mulig og man skal ha ett bevisst forhold til hvordan dette utvikler seg over tid.
Konsekvenser
Referanse og relasjon til andre prinsipperDette prinsippet tilsvarer Difis prinsipper ”Åpenhet” og ”Skalerbarhet”.
Anbefalinger

No comments:

Post a Comment